วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านคำศัพท์
ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การอ่านออกเสียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน : นางปิยะพัชร์ จุลกระเศียร

ปีที่ศึกษา : ปีการศึกษา 2554

                                                  บทคัดย่อ

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ โฟนิกส์ จำนวน 6 บทเรียน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ จำนวน 20 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t - test Dependent)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้รายงานสร้างและพัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 82.31/81.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ t – test เท่ากับ 12.34

3. ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสถิติ t – test เท่ากับ 17.06

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รางวัลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2555เด็กหญิงอิสยาพร  ครุฑธามาศ  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในการแข่งขันมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ภาคกลาง) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555  ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน  2555 ณ พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  เป็นตัวแทนภาคกลางเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 3 - สิงหาคม  2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้รับรางวัลชมเช ในระดับประเทศ