วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผลงานสื่อการสอน Colorful JokerColorful Joker เป็นสื่อที่มีสีสันสวยงาม สะดวกต่อการนำไปใช้ในการสอน สามารถนำไปสอนนักเรียนได้อย่างง่ายดาย ภายนอกดูเป็นกล่องของขวัญสี่เหลี่ยมที่มีลวดลายสะอาดตา เมื่อเปิดออกมาก็จะพบกับความตื่นตาตื่นใจจากกล่องธรรมดากลายเป็นตัวตลกขนาดใหญ่กว่าตัวคนปกติ ยิ้มแย้มต้อนรับนักเรียนด้วยรอยยิ้มที่แสนจะอบอุ่นอีกทั้งสีสันที่สวยสดใสจากชุดที่ใส่และลูกบอลพลาสติกสีดึงดูดใจให้เข้ามาร่วมเล่น ภายในมีลูกบอลหลากสีที่ติดด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษจาก A- Z เพื่อนำมาเรียงคำศัพท์เกี่ยวกับสี เช่นให้นักเรียนช่วยกันหาบอลสีแดงแล้วหยิบขึ้นมาเรียงให้เป็นคำ R E D โดยอาจจะแข่งกันหาแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถดัดแปลงให้เป็นคำศัพท์อื่นๆได้อีกมากมาย

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ครู
อาชีพครูเป็นอาชีพที่ข้าพเจ้าผูกพันมาตั้งแต่ยังเล็ก เนื่องจากครอบครัวของข้าพเจ้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพครู ทำให้ข้าพเจ้าซึมซับและมีความรู้สึกรักในวิชาชีพนี้อย่างยิ่ง อาชีพครูตามความรู้สึกของข้าพเจ้าเป็นอาชีพที่มีคุณค่าต่อสังคมอย่างมาก เป็นงานสร้างคน สร้างประเทศชาติบ้านเมือง เพราะอนาคตของประเทศจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นต่อไป ดังนั้นครูจึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนในทุกๆด้านทั้งสติปัญญาและจิตใจ การเป็นครูนั้นไม่ยากหากแต่การเป็นครูที่ดีได้นั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ในทุกๆทาง จำเป็นต้องมีความเสียสละ อดทน มีความปราถนาดีและเข้าใจในศิษย์อย่างแท้จริง ข้าพเจ้ารักและรู้สึกมีความสุขกับอาชีพนี้ เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เราชาวศึกษา หมู่ประชาเฝ้าคอยดู
ด้วยเกียรติของคุณครู ผู้สั่งสอนเหล่าเยาวชน
มั่นไว้ซึ่งจรรยาบรรณ อีกมุ่งสร้างสรรค์ปัญญามากมี
เพื่อลูกหลานของไทยทุกที่ ได้เติบโตสร้างชาติรุ่งเรือง
ศักดิ์ศรีของข้าจะรักษามั่น ตัวอย่างเด็กนั้นมาจากสิ่งใด
เขาเป็นผ้าขาวแล้วเราเป็นใคร แต่งแต้มอะไรให้เขาสวยงาม
ข้าศึกษาศาสตร์ขอประกาศก้อง ต่างร่วมกันร้องขอมอบกายพลี
ช่วยชาติเดินหน้าต่อไปด้วยดี มอบด้วยศักดิ์ศรีเหล่า กศบ.

( เพลงศักดิ์ศรี กศบ. คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา )
8 คุณธรรมพื้นฐาน


กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายที่จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม “8 คุณธรรมพื้นฐาน” ที่ควรเร่งปลูกฝัง ประกอบด้วย
1. ขยัน ผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร สู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทำ ตั้งใจทำหน้าที่อย่างจริงจัง
2. ประหยัด ผู้ที่ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ รู้จักทำบัญชี รายรับ – รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ
3. ซื่อสัตย์ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียง หรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง
4. มีวินัย ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฎิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคม
5. สุภาพ ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย ไม่ก้าวร้าว รุนแรง หรือวางอำนาจ ข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง เป็นผู้ที่มีมารยาทดีงาม วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
6. สะอาด ผู้ที่รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม มีความผ่องใสเป็นที่เจริญตา ทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น
7. สามัคคี ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วง สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่าง ผู้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์
8. มีน้ำใจ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เห็นอก เห็นใจและเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์และผู้ที่มีความเดือดร้อน มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคม ด้วยแรงกายและสติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน

แหล่งที่มา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ